"เมืองชายแดน แคว้นประวัติศาสตร์ ธรรมชาติงดงาม นามไทรโยค"
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
สถาบันเกษตรกร
สถิตการเกษตร
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
แผนการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม
การเกษตร ปี ๒๕๕๖
ผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม
การเกษตร ปี ๒๕๕๕
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
องค์ความรู้ทางการเกษตรและ
เอกสารเผยแพร่
  ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
 
ว/ด ต.ค. ๕๖ พ.ย. ๕๖ ธ.ค. ๕๖ ม.ค. ๕๗ ก.พ. ๕๗ มี.ค. ๕๗ เม.ย. ๕๗ พ.ค. ๕๗ มิ.ย. ๕๗ ก.ค. ๕๗ ส.ค. ๕๗ ก.ย. ๕๗
DM           DM DM   DM DM DW
    DM DM         DM      
        DM DM            
  DM                 MRCF  
                      MS
      MRCF       MRCF        
MRCF                 MRCF    
            MRCF         MRCF
    MRCF           MRCF      
๑๐       MS MRCF MRCF            
๑๑   MRCF                 MRCF  
๑๒               MRCF        
๑๓       MRCF                
๑๔ MRCF                      
๑๕                   MRCF   MRCF
๑๖     MRCF           MRCF      
๑๗         MRCF MRCF MRCF          
๑๘   MRCF                 MRCF  
๑๙               MRCF        
๒๐       MRCF                
๒๑ MRCF         DW MRCF     MRCF    
๒๒   DW                   MRCF
๒๓     MRCF         DW MRCF     PW
๒๔     MS DW MRCF MRCF MS          
๒๕   MRCF               DW MRCF  
๒๖     MM         MRCF     MS  
๒๗     PW MRCF                
๒๘ MRCF       MM   MRCF     MRCF    
๒๙         X             MRCF
๓๐         X   MM MM MM     MM
๓๑ MM X   MM X MM X   X MM   X
 
 
 
 
 
x
DM
MRCF
DW
PW
MM
MS
  วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ DW สาย ๓ อำเภอเจ้าภาพ
    วันหยุดนัขตฤกษ์ ๒๒ พ.ย. ๕๖  อ.ทองผาภูมิ
    ไม่มีวันทำการ ๒๔ ม.ค. ๕๗  อ.สังขละบุรี
    ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ๒๑ มี.ค. ๕๗  อ.ศรีสวัสดิ์
    MRCF system -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อำเภอ ๒๓ พ.ค. ๕๗  อ.ไทรโยค
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอสายที่ ๓
๒๕ ก.ค. ๕๗  อ.ทองผาภูมิ
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด  
    ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน  
    จังหวัดนิเทศงาน(๒๔ ธ.ค.๕๖ , ๒๔เม.ย.๕๗ , ๒๖ ส.ค.๕๗)  
       
 
       
   
         
     
     
     
         

กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๒ ราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย
สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย
สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน
สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์
สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...
สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค
ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
โทรศัพท์-โทรสาร : ๐-๓๔๕๙-๑๐๒๒
E-Maill : saiyok@doae.go.th
 

E-Mail