"เมืองชายแดน แคว้นประวัติศาสตร์ ธรรมชาติงดงาม นามไทรโยค"
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
สถาบันเกษตรกร
สถิตการเกษตร
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
แผนการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม
การเกษตร ปี ๒๕๕๖
ผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม
การเกษตร ปี ๒๕๕๕
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
องค์ความรู้ทางการเกษตรและ
เอกสารเผยแพร่
  ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
 
ว/ด ต.ค. ๕๖ พ.ย. ๕๖ ธ.ค. ๕๖ ม.ค. ๕๗ ก.พ. ๕๗ มี.ค. ๕๗ เม.ย. ๕๗ พ.ค. ๕๗ มิ.ย. ๕๗ ก.ค. ๕๗ ส.ค. ๕๗ ก.ย. ๕๗
DM           DM DM   DM DM DW
    DM DM         DM      
        DM DM            
  DM                 WM  
                      MS
      WM       WM        
WM                 WM    
            WM         WM
    WM           WM      
๑๐       MS WM WM            
๑๑   WM                 WM  
๑๒               WM        
๑๓       WM                
๑๔ WM                      
๑๕                   WM   WM
๑๖     WM           WM      
๑๗         WM WM WM          
๑๘   WM                 WM  
๑๙               WM        
๒๐       WM                
๒๑ WM         DW WM     WM    
๒๒   DW                   WM
๒๓     WM         DW WM     PW
๒๔     MS DW WM WM MS          
๒๕   WM               DW WM  
๒๖     MM         WM     MS  
๒๗     PW WM                
๒๘ WM       MM   WM     WM    
๒๙         X             WM
๓๐         X   MM MM MM     MM
๓๑ MM X   MM X MM X   X MM   X
 
 
 
 
 
x
DM
WM
DW
PW
MM
MS
  วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ DW สาย ๓ อำเภอเจ้าภาพ
    วันหยุดนัขตฤกษ์ ๒๒ พ.ย. ๕๖  อ.ทองผาภูมิ
    ไม่มีวันทำการ ๒๔ ม.ค. ๕๗  อ.สังขละบุรี
    ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ๒๑ มี.ค. ๕๗  อ.ศรีสวัสดิ์
    ประชุมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอประจำสับดาห์ ๒๓ พ.ค. ๕๗  อ.ไทรโยค
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอสายที่ ๓
๒๕ ก.ค. ๕๗  อ.ทองผาภูมิ
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด  
    ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน  
    จังหวัดนิเทศงาน(๒๔ ธ.ค.๕๖ , ๒๔เม.ย.๕๗ , ๒๖ ส.ค.๕๗)  
       
 
       
   
         
     
     
     
         

กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๒ ราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย
สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย
สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน
สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์
สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...
สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค
ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
โทรศัพท์-โทรสาร : ๐-๓๔๕๙-๑๐๒๒
E-Maill : saiyok@doae.go.th
 

E-Mail